Αυτοκινούμενα Λατομικά Μηχανήματα θραύσης και διαλογής
Κινητοί σπαστήρες τύπου: Σιαγώνα, Ρότορα, Αμμοτριβείο, Χαλικοτριβείο
Κινητά τρίπατα κόσκινα, Διατρητικά φορεία (Wagon Drill)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Παραγωγή θραυστών υλικών όλων των κοκομετρικών και ποιοτικών απαιτήσεων
Ενεργειακά αυτόνομα με αυτοφερόμενες μηχανές πετρελαίου
Άμεση εγκατάσταση και έναρξη παραγωγής
Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας
Δείτε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Πολυετείς συνεργασίες με πελάτες
15ετή εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα
Εργολαβίες για οδοποιία και κατασκευή ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα
Εκμίσθωση μηχανημάτων για έργα οδοποιίας, ανεμογεννήτριες, τσιμεντοβιομηχανίες, παραγωγή αντιολησθηρών υλικών, κλπ
Ολοκληρωμένες και ποιοτικές λύσεις σε λατομικές εργασίες και έργα υποδομής
Δείτε περισσότερα

MOBILITY

Παραγωγή επιτόπου στο εργοτάξιο χωρίς κόστος μεταφοράς υλικών
Μειωμένο κόστος προμήθειας
Παραγωγική διαδικασία από την πρώτη θραύση υλικών (ανατίναξη- εξόρυξη)
Παραγωγή αδρανών υλικών διεθνών προτύπων σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων

Δείτε περισσότερα

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανή Υλικά 7

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΣΩΝ IKE

Η εταιρία ΕΛΙΣΣΩΝ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 2014 από τον Μιχάλη Γεωργόπουλο με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε τεχνικά έργα, έργα υποδομών και ανάπτυξης και σε κάθε είδος ιδιωτικού έργου, διατηρώντας έως σήμερα μακροχρόνιες συνεργασίες και εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε όλα τα στάδια ενός έργου και να παρέχει λύσεις στον τομέα της και να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε χωματουργική εργασία χρειάζεται στα πλαίσια ενός έργου.
Προτεραιότητα μας είναι η ποιότητα, η διευκόλυνση και η εξοικονόμηση χρημάτων για τους πελάτες μας.
Η εταιρεία  elisson-22h  συνεργάζεται με την εταιρεία    με σκοπό την βελτίωση παραγωγικής δυνατότητας.

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία μας έχει μια ομάδα μηχανημάτων η οποία έχει την δυνατότητα να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας σε παραγωγή αδρανών υλικών από την πρώτη θραύση έως και την παραγωγή άμμου από πιθανά μη εμπορικά ενεργά η διαχειρίσιμα στοκ αδρανών υλικών