ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Εξόρυξη ασβεστολιθικών πετρωμάτων (διάτρηση- ανατίναξη)
 2. Παραγωγή αδρανών υλικών στον χώρο του εργοταξίου με κινητά λατομικά μηχανήματα:
  παραγωγή σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων και οδοστρωσίας ( χαλίκι, γαρμπίλι, 3Α, Ε4, σαρσανετ κλπ.)
 3. Μεταφορά Υλικών
 4. Προμήθεια Υλικών που μπορεί να μην δυνατών να παραχθούν στον χώρο του εργοταξίου ( αντιολισθηρά υλικά για συγκεκριμένες συστάσεις ασφαλτομιγμάτων)
 5. Ανακύκλωση Υλικών
 6. Κατεδαφίσεις κτηρίων
 7. Εκμίσθωση Μηχανημάτων
  Κόσκινο
  Ρότορας
  Σιαγώνας
  Σπαστήρας

ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας έχοντας συμμετάσχει σε διάφορα έργα οδοποιίας, κατασκευής ΧΥΤΑ, σιδηροδρομικού δικτύου, ανεμογεννητριών και σε λατομικούς χώρους έχει την δυνατότητα να σας παρέχει τις υπηρεσίες της στον χώρο της εξόρυξης είτε με την μέθοδο της διάτρησης και ανατίναξης είτε με την χρήση σφυρίων.
Με την μέθοδο της διάτρησης και ανατίναξης η όρυξη των διατρημάτων γίνεται με την χρήση wagon drill το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε σε μικρότερο χρόνο μεγαλύτερη διατρητική ικανότητα, στην συνέχεια γίνεται η γόμωση των διατρημάτων και τέλος η ανατίναξη. Με μία επιτυχημένη ανατίναξη επιταχύνουμε την εξόρυξη των υλικών σε σχέση με άλλες μεθόδους.
Η εταιρία μας έχει την δυνατότητα να προβεί σε εξόρυξη υλικών και με την χρήση αυτοκινούμενων σφυρίων στις περιπτώσεις που η αδειοδότηση για χρήση εκρηκτικών δεν είναι εφικτή ή σε περιπτώσεις που κρίνεται επικίνδυνη η χρήση εκρηκτικών.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Έχοντας ένα από τους πρώτους ιδιόκτητους στόλους κινητών λατομικών μηχανημάτων στην Ελλάδα, η εταιρία μας έχει συμμετέχει τα τελευταία 15 χρόνια σε πάρα πολλά Δημόσια έργα και ιδιωτικά έργα στον τομέα της οδοποιίας και στην κατασκευή ΧΥΤΑ ανά την Ελλάδα αλλά και στην κατασκευή ιδιωτικών έργων ενδεικτικά ( οδοποιία, ανεμογεννήτριες, τσιμεντοβιομηχανίες, παραγωγή αντιολησθηρών υλικών). Ο κινητός λατομικός εξοπλισμός μας είναι ικανός να συγκροτήσει δυο αυτόνομες παραγωγικές αλυσίδες και να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη σας για θραυστά υλικά. Η παραγωγική μας διαδικασία είναι δυνατόν να ξεκινήσει από την πρώτη θραύση υλικών που προέρχονται από ανατίναξη ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξόρυξης (σφυρί, υλικά από μεταφορά μπαζών) και να καταλήξει στην παραγωγή άμμου ποιότητας ικανής να καλύψει όλα τα διεθνή πρότυπα σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρία μας έχει συμμετάσχει τα τελευταία 15 χρόνια σε χωματουργικές εργασίες σε διάφορα έργα όπως ενδεικτικά στην κατασκευή ΧΥΤΑ, σε έργα οδοποιίας, σε κατεδαφίσεις κτιρίων καθώς και στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων. Οι χωματουργικές εργασίες που εκτελέστηκαν από την εταιρία μας ήταν εκσκαφές, καθαιρέσεις, εκβραχισμοί, καθώς και κατεδαφίσεις κτιρίων και διαχείριση των πλεονάζοντων υλικών.