Παραγωγή αδρανών υλικών για την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 826KW στην περιοχή του εργοστασίου αλουμινίου του Ομίλου Μυτιλιναίου