Φωτογραφικό Υλικό

Από έργα και συμμετοχές μας.

Ο κινητός λατομικός εξοπλισμός  μας είναι ικανός να συγκροτήσει δυο αυτόνομες  παραγωγικές  αλυσίδες και να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη σας για θραυστά υλικά. Η παραγωγική μας διαδικασία είναι δυνατόν να ξεκινήσει από την πρώτη θραύση υλικών που προέρχονται από ανατίναξη ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο εξόρυξης (σφυρί, υλικά από μεταφορά μπαζών) και να καταλήξει στην παραγωγή άμμου ποιότητας ικανής να καλύψει όλα τα διεθνή πρότυπα σκυροδέματος ή ασφαλτομιγμάτων.