Κόσκινο μηχανικό POWERSCREEN 2400

Κινητός Εξοπλισμός Θραύσεως Αδρανών Υλικών 7

Κόσκινο μηχανικό POWERSCREEN 2400

Μέγιστη δυνατότητα διαλογής 700 tn/h

Διαλογέας 3 επιπέδων, δυνατότητα διαλογής 4 υλικών.  Η Κοκκομετρία μεταβάλλεται αναλόγως της ανάγκες του έργου.

Εξοπλισμός